Book a Cottage
SEARCH

Santa Claus Holiday Village tietosuojaperiaatteet 

Yleistä

Tämän asiakirjan tarkoituksena on yhdessä rekisteriselosteen kanssa antaa ajantasainen kokonaiskuva Santa Claus Holiday Village harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä. Santa Claus Holiday Village noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia. Santa Claus Holiday Village laatii rekisteriselosteet kaikista henkilötietoja sisältävistä rekistereistä, joissa se toimii rekisterinpitäjänä. Santa Claus Holiday Village toimiessa toisen rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelijänä (ulkoistettu palvelu), se noudattaa rekisterinpitäjän antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksista huolehtiminen on rekisterinpitäjän velvollisuus. Rekisteröidyn oikeudet on kirjattu rekisteriselosteeseen.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt toimitetaan kirjallisesti Santa Claus Holiday Village sähköpostiosoitteeseen. Henkilötietojen käsittelyä koskevat vastaustiedot toimitetaan tiiviisti esitetyssä, helposti ymmärrettävissä muodossa ja selkeällä kielellä ilmaistuna. Tiedot toimitetaan pääsääntöisesti kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tietojen käsittelyn ulkoistaminen

Santa Claus Holiday Village voi käyttää ulkoistettuja palveluita, jolloin henkilötietoja luovutetaan palvelun tuottajalle. Palvelun tuottajasta tulee henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelusopimukseen voidaan liittää sopimus tietojen käsittelystä. Rekisteriselosteeseen on kirjattu, jos ko. rekisteristä luovutetaan henkilötietoja palveluntuottajalle.

Tietoturvaloukkaukset

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, jonka seurauksena siirrettyjä, tallennettuja tai muuten käsiteltyjä henkilötietoja vahingossa tai lainvastaisesti tuhoutuu, häviää tai muuttuu. Tietoturvaloukkaukseksi katsotaan myös tietojen luvaton luovuttaminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

Santa Claus Holiday Village ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Näin ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu riskiä henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Kun henkilötietojen käsittelijä saa tietää henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, hänen on ilmoitettava siitä rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä.

Santa Claus Holiday Village dokumentoi kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, niiden vaikutukset sekä korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että tietosuoja-asetuksen 33 artiklaa on noudatettu.

Jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin henkilöille, on tietoturvaloukkauksesta ilmoitettava rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

REKISTERISELOSTE, ASIAKASREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Santa Claus Holiday Village
Tähtikuja 2
96930 Rovaniemi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Jääskö
Tähtikuja 2
96930 Rovaniemi
040 175 7787 
marko@schv.fi 

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden henkilötietoja

- nimi
- osoite
- luottokortin numero
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakassuhdetta luotaessa ja sen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä useilta majoituspalveluiden varauksia tarjoavilta toimijoilta.

Tietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajana toimii yrityksen henkilöstö, joka työtehtävissään tarvitsee asiakkaiden yhteystietoja. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin (artikla 15)
 • oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)
 • oikeus tietojen poistamiseen (artikla 17)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)
 • vastustamisoikeus (artikla 21)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)
 • oikeus peruuttaa suostumus, jos oikeus käsitellä perustuu suostumukseen (artikla 7)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä muodostuvaa manuaalista aineistoa säilytetään vastaanotossa valvotussa säilytystilassa. Manuaalinen aineisto tuhotaan kalenterivuosittain vuoden säilytyksen jälkeen.

Sähköistä aineistoa säilytetään yrityksen tiloissa olevalla palvelimella käyttöoikeusrajoitetussa kansioissa ja sovelluksissa. Asiakastietoja sisältävien kansioiden ja sovelluksien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.

Tiedot tallennetaan palvelimelle, joka on vahvasti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Palvelin ja sen varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Osa sovelluksista toimii palveluntuottajien hallinnassa olevilla palvelimilla (Tietotalo.infogate), jolloin tieto tallentuu palveluntuottajien palvelimille. 

REKISTERISELOSTE, KAMERAVALVONTAREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Santa Claus Holiday Village
Tähtikuja 2
96930 Rovaniemi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Jääskö
Tähtikuja 2
96930 Rovaniemi
+358 40 030 6273
marko@schv.fi

Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvontaa käytetään

- työntekijöiden ja/tai muiden työnantajan tiloissa olevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseen
- omaisuuden suojaamiseen
- edellä mainittuja vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseen tai selvittämiseen

Mahdollisissa häiriötilanteissa rekisteritietoja luovutetaan viranomaisen käyttöön tapahtumien selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tallennettua kuvamateriaalia, josta henkilö on tunnistettavissa

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yrityksen julkisiin tiloihin ja piha-alueelle asennettujen valvontakameroiden kuvamateriaalista

Tietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajana toimii yrityksen henkilöstö, joka työtehtävissään tarvitsee kameravalvonnan kuvamateriaalia. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kameravalvonnan henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukautta tallennushetkestä.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin (artikla 15)
 • oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)
 • oikeus tietojen poistamiseen (artikla 17)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)
 • vastustamisoikeus (artikla 21)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)
 • oikeus peruuttaa suostumus, jos oikeus käsitellä perustuu suostumukseen (artikla 7)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei muodostu manuaalista aineistoa.

Sähköistä aineistoa säilytetään yrityksen tiloissa omalla palvelimella. Kameravalvonnan käyttöoikeus on rajoitettu nimetyille henkilöille. Rekisteritietoja sisältävän palvelimen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.

Tiedot tallennetaan palvelimelle, joka on vahvasti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Palvelin ja sen varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.